top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 7 Herroepingsrecht

Ondernemingsgegevens
Breezeconsult BV
Kruisstraat 65, 9180 Moerbeke Waas
Tel: +32 (0)495.52.25.85
BE0700.989.306
RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website (www.x-wake.be) van Breezeconsult BV met maatschappelijke zetel te Kruisstraat 65, 9180 Moerbeke Waas, BTW: BE0700.989.306, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Breezeconsult BV moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Breezeconsult BV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen en betaalmogelijkheden

Alle vermelde prijzen in de www.x-wake.be online shop zijn uitgedrukt in EURO, inclusief de wettelijk bepaalde BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen maar exclusief eventuele bezorgkosten.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Als klant heb je de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

●          met Creditcard (Visa en Mastercard)

●          met bankkaart

●          met Ideal

●          met PayPal

Artikel 3: Online aankopen

Bestellingen die wij ontvangen, zullen wij leveren binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de eerste dag na datum van uw bestelling mits anders vermeld. 

De boards worden deels handmatig gemaakt, wat iets meer tijd vraagt om ze te vervaardigen. Bovendien is het mogelijk dat grote pakketten (> 1,4 meter) een langere bezorgtijd hebben. Het is verstandig om hier rekening mee te houden.

 

Levertijden gelden slechts als indicatie. Bij vertraging blijft de aankoop gelden zonder enige mogelijke schadevergoeding. Indien de verzending langer dan 30 dagen na betaling plaatsvindt kan de consument kosteloos afzien van de aankoop.

Breezeconsult is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.
 

Leveringen in België en Nederland zijn gratis.
 

Voor verzendingen naar Luxemburg rekenen wij 15€ transportkosten aan

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Breezeconsult BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de leverancier was geboden.

Artikel 5: Klantendienst

De klantendienst van Breezeconsult BV is bereikbaar via e-mail op info@x-wake.be of per post op het volgende adres Breezeconsult BV, Kruisstraat 65, 9180 Moerbeke Waas. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 6: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Breezeconsult BV niet. Breezeconsult BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Breezeconsult BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst: info@x-wake.be.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Breezeconsult BV.

Breezeconsult BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Breezeconsult BV.
U kunt de artikelen die u hebt aangeschaft op de webshop zonder opgaaf van redenen en binnen 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren*.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Na de periode van 14 dagen kunt u, uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van het aankoopbewijs.
 

De retour dient te gebeuren door dezelfde maatschappij als waarmee de verzending is gebeurd, via een verzendlabel uitgereikt door Breezeconsult of persoonlijk af te gegeven aan: Breezeconsult, Kruisstraat 65, 9180 Moerbeke Waas.
 

De retour dient te gebeuren door dezelfde maatschappij als waarmee de verzending is gebeurd, via een verzendlabel uitgereikt door Breezeconsult of persoonlijk af te gegeven aan: Breezeconsult, Kruisstraat 65, 9180 Moerbeke Waas.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant (Breezeconsult BV, Kruisstraat 65, B9180 Moerbeke Waas, info@X-Wake.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegd modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Breezeconsult BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Breezeconsult BV.


De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Breezeconsult BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren net zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Breezeconsult BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Breezeconsult BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.


Bij verkoopovereenkomsten kan Breezeconsult BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Breezeconsult BV geboden levering worden niet terugbetaald.

Breezeconsult BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

Retourneeradres:
Breezeconsult
Kruisstraat 65
B9180 Moerbeke Waas
België

Artikel 8: Bestelling weigeren

Het staat Breezeconsult BV vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Breezeconsult BV en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Breezeconsult BV een online bestelling niet aanneemt, deelt Breezeconsult BV dit u mee binnen de 48h.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Breezeconsult BV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Privacywet.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Al uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Breezeconsult BV zal uw persoonsgegevens op een veilige, respectvolle manier en als een goede huisvader bewaren. En dit gedurende 10 jaar.

In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Breezeconsult BV werkt zijn gebonden aan onze voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Breezeconsult BV, Kruisstraat 65, 9180 Moerbeke Waas, info@x-wake.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Breezeconsult BV, Kruisstraat 65, 9180 Moerbeke Waas, info@x-wake.be.

Indien u zich in de toekomst zou aanmelden voor onze X-Wake nieuwsbrief zal Breezeconsult BV uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Breezeconsult BV  (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief.

Artikel 10: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11: Garantie

Krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek heeft de consument wettelijke rechten.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Breezeconsult BV en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan deze.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Beezeconsult BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, onrechtmatig gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Breezeconsult BV behoudt zich het recht om garantieclaims te weigeren op basis van de vaststelling dat de defecten werden veroorzaakt door andere factoren dan een fout van de fabrikant.


Producten waarvan is vastgesteld dat ze een fabrieksfout hebben, zullen indien mogelijk worden gerepareerd. Als een product niet gerepareerd kan worden, zal de garantieafdeling van X Wake het product vervangen door een product met gelijke of betere prestaties.

Het is belangrijk om weten dat het product nooit op enigerlei wijze mag worden veranderd, inclusief waxen, verven of enige andere vorm van aanpassing.

Om het product goed te onderhouden mag het alleen worden schoongemaakt met water en zeep en grondig worden afgespoeld. Houd er rekening mee dat blootstelling aan langdurig zonlicht de kleuren kan doen verbleken en dat dit niet onder de garantie valt. Om vervaging te voorkomen, wordt aanbevolen het bord in een zak op te bergen wanneer het niet wordt gebruikt. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging valt niet onder de garantie, evenmin als normale slijtage.

De garantie dekt niet:

 • alle problemen als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, impact op/met een ander oppervlak/voorwerp dan water.

 • schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik of aanpassingen

 • normale slijtage, inclusief krassen, deuken en de slijtage van de grondbasis (PerlaGlide)

 • verbleking of vergeling door langdurige blootstelling aan zonlicht valt niet onder de garantie.

 • Boards zonder aankoopbewijs

De garantie dekt:

 • Delaminatie zonder zichtbare impactschade

 • Scheuren/spanningsscheuren in de rand, de basis, de kern of het bovenste laminaat als gevol van een fabricagefout

 • Scheuren in de lak

 • Defecte inzetstukken. Dit dekt niet het verkeerd vastschroeven van boots of het gebruik van schroeven met de verkeerde schroefdraad

 • Uitgetrokken inzetstuk

Artikel 12: Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Breezeconsult BV opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als Breezeconsult BV het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van  storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Breezeconsult BV of bij de toeleveranciers van Breezeconsult BV.

Artikel 13: ODR

Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken voor de consument en ondernemer. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag er niets uit deze website worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in welke vorm of wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere vorm zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Breezeconsult BV.

De informatie die op deze site geboden word zal regelmatig worden gewijzigd of worden aangevuld. Tevens kunnen er eventuele wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van kennisgeving worden aangebracht.

Artikel 15: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 16: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Breezeconsult BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Arti.17: Disclaimer

Artikel 17: Disclaimer

 • Website: www.x-wake.be en alle onderliggende pagina’s;

 • Gebruiker: bezoekers van de website;

 • Bedrijf: Breezeconsult de bevoegde uitgever van de webpagina www.x-wake.be

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

 • Breezeconsult werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

 • Breezeconsult geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

 • Breezeconsult biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

 • Breezeconsult is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;

 • Breezeconsult verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;

 • Breezeconsult kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

 • Breezeconsult zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Breezeconsult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

bottom of page